Heel wat bedrijven hebben te maken met medewerkers die te laat op het werk verschijnen. Sommige werkgevers zijn hier vrij flexibel in, maar anderen niet. Te laat komen op het werk mag alleen getolereerd worden als het vergezeld gaat met een geldig excuus. In het geval van een herhaaldelijk te laat komen, is het noodzakelijk om actie te ondernemen. Dit kan via een waarschuwingsbrief om de herhaaldelijke vertragingen te bestraffen of door een mondelinge terechtwijzing. Ontdek in dit artikel hoe u het best omgaat met herhaaldelijke vertragingen.

De wettelijke bepalingen over werktijden

Volgens de bepalingen van artikel D3171-2 van het Franse Arbeidswetboek is de werkgever verplicht zijn werknemers te informeren over de collectieve arbeidsduur. Deze moet in de lokalen van het bedrijf worden uitgehangen.

De kantooruren communiceren aan alle medewerkers is essentieel. Als u dat niet doet, kunt u het de werknemer niet kwalijk nemen dat hij te laat op het werk komt. Daarom zult u niet in staat zijn om voor dit feit tegen hem een sanctie op te leggen, zelfs als dit regelmatig voorkomt. Over het algemeen staan de uurroosters vermeld in de arbeidsovereenkomst. Door ondertekening van deze arbeidsovereenkomst verbindt de werknemer zich er uitdrukkelijk toe alle clausules na te leven. Het is raadzaam om dit punt te bespreken en op te nemen in de lijst met vragen tijdens het sollicitatiegesprek.  Als u dit advies opvolgt, kan de werknemer gesanctioneerd worden als hij herhaaldelijk te laat op het werk verschijnt, zelfs als de uurroosters niet in de kantoren uitgehangen werden.

 

Vaststellen dat er herhaaldelijk te laat gekomen wordt

U moet de feiten kunnen vaststellen alvorens u een waarschuwing kan geven vanwege het herhaaldelijk te laat komen. De verantwoordelijke, meestal de leidinggevende, moet de werknemer hiervan op de hoogte stellen. Het is namelijk mogelijk dat de werknemer denkt dat te laat komen op het werk geen probleem is. U moet hem er dan via een kennisgevingsbrief op wijzen of het hem mondeling vertellen. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk handelt. Het is namelijk mogelijk dat het herhaaldelijk te laat op het werk verschijnen over een lange periode de medewerker kan vrijwaren van een sanctie.

 

 

Het is raadzaam om gewetensvol en discreet te handelen. Maak een ronde in de kantoren en begroet het hele team. Op die manier kunt u hen ongedwongen laten weten dat u op de hoogte bent van hun aanwezigheid. Hierdoor zullen alle medewerkers in de toekomst meer aandacht besteden aan aankomst- en vertrektijden. Of u dit nu doet op een subtiele of directe wijze, het doel blijft hetzelfde: ervoor zorgen dan de medewerker beseft dat hij herhaaldelijk te laat komt. Dit werkt natuurlijk vooral als hij geen geldig excuus heeft voor zijn vertragingen.

 

Sancties bij herhaaldelijk te laat komen

Nadat u hebt vastgesteld dat de medewerker herhaaldelijk te laat is, moet u handelen. De sancties variëren afhankelijk van de ernst van de feiten. Deze sancties moeten immers altijd evenredig zijn met de feiten.

 

Inhouden van loon

Het is mogelijk om loon in te houden bij herhaaldelijk te laat komen. Het loon dat wordt ingehouden moet gelijk zijn aan de gemiste uren werk. De werknemer moet nog steeds vooraf op de hoogte worden gesteld (via een kennisbrief of mondeling).

Een waarschuwingsbrief wegens te laat op het werk komen

U kunt eveneens een waarschuwingsbrief sturen voor het herhaaldelijk te laat komen. In de waarschuwingsbrief kan worden verwezen naar een sanctie voor de vermeende feiten, of enkel een eenvoudige waarschuwing bevatten voor de ongewettigde vertraging. De waarschuwingsbrief moet volgen op eerdere mondelinge waarschuwingen. Als u merkt dat uw werknemer ondanks verschillende mondelinge waarschuwingen nog steeds niet punctueel is, kunt u hem een waarschuwingsbrief sturen voor herhaaldelijk te laat komen. In deze brief moeten alle omstandigheden van de feiten worden beschreven.

Ontslag wegens te laat komen op het werk

De werknemer kan ook ontslagen worden om dringende reden. Het te laat op het werk komen een reden zijn voor ontslag om dringende reden als dit het dagelijkse leven van het bedrijf beïnvloedt. En zeker als de werknemer geen geldig excuus kan voorleggen voor deze herhaaldelijke vertragingen. Ontslag wegens herhaaldelijk te laat komen moet worden voorafgegaan door een waarschuwing voor deze feiten.

 

Manieren om te laat komen op het werk te voorkomen

Een waarschuwingsbrief voor laattijdige arbeid en ontslag wegens te laat verschijnen op het werk zijn niet altijd de juiste oplossingen. De waarschuwingsbrief moet als voorlaatste middel worden gebruikt. En ontslag wegens te laat op het werk komen, moet een alternatief blijven.

Aanpassen van het uurrooster: alternatief voor ontslag om dringende reden

U kunt aanbieden om zijn werkschema te wijzigen. Het zou kunnen dat hij te laat komt omdat er een conflict is tussen het persoonlijke en het professionele leven. Het is mogelijk dat zijn dagelijks leven niet aansluit op zijn kantooruren. De wijziging van de schema’s mag echter alleen worden overwogen als dit geen invloed heeft op de goede werking van uw bedrijf.

Inhalen van verloren uren na een waarschuwing voor herhaaldelijk te laat komen

Het is ook mogelijk om voor te stellen dat de werknemer zijn verloren uren inhaalt. Deze inhaalbeweging mag echter niet langer zijn dan de wettelijke arbeidstijd. Het mag ook niet in strijd zijn met de rust- en pauze-uren van de werknemer.